Praca w studiu tatuażu

with Brak komentarzy

Jaka umowa jest najbardziej opłacalna dla tatuażysty? Zarówno pracodawcy jak i pracownicy zastanawiają się jakie są możliwe formy współpracy w Polsce i która z nich jest najbardziej korzystna. Chcę Wam przybliżyć możliwe formy zatrudnienia w Polsce, wskazując na ich zalety i wady – z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.
Zaczynamy od omówienia plusów i minusów zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

W jakiej formie można współpracować ze studiem tatuażu?

Zacznijmy od wskazania możliwych rozwiązań prawnych. W zależności od potrzeb i charakteru współpracy mamy do wyboru:

umowę o pracę (na okres próbny, czas określony w tym zastępstwo i czas nieokreślony)
umowy cywilnoprawne: zlecenie i o dzieło
B2B czyli współpracę z inną osoba prowadzącą działalność gospodarczą
umowę o praktyki absolwenckie / studenckie
umowę o staż
wolontariat

Każda z wyżej wymienionych umów ma inną specyfikę i w zależności od uzgodnień stron może być mniej lub bardziej opłacalna dla którejś ze stron, dawać większe lub mniejsze poczucie bezpieczeństwa.
Ze względu na brak oficjalnych szkół dla tatuażystów czy egzaminów dopuszczających do wykonywania zawodu, zawód zdobywa się najczęściej zaczynając od  praktyk, ale dzisiaj poruszymy temat zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Według ankiety którą przeprowadziłam na Instagramie jest to jedna z najczęściej wybieranych form współpracy w studiu tatuażu.

Wchodząc na rynek pracy, czy nawet już na nim będąc warto znać swoje prawa i wiedzieć czego można się spodziewać.

 

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest uważana za królową umów, szczególnie ze względu na poczucie bezpieczeństwa, które daje pracownikowi. W mniejszych biznesach w swojej “pełnej odsłonie” jest rzadko spotykana ze względu na koszty i zobowiązania ciążące na pracodawcy.

 

Rodzaje umów o pracę

Rozróżniamy umowy o pracę na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony, w tym zastępstwo. Co ciekawe, tzw. dni próbne również powinny być płatne.

Podstawa prawna, kodeks pracy:

Art. 25 [Rodzaje umów]
§ 1. Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas nieokreślony albo na czas określony.
§ 2. Umowę o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy, zawiera się w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania określonego rodzaju pracy.
§ 3. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem jest możliwe:
1) jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy;
2) po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania tego samego rodzaju pracy; w tym przypadku dopuszczalne jest jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny.

Plusy umowy o pracę

Poniżej opiszę kilka zalet zatrudnienia w tej formie.

 

Płatny urlop i dni ustawowo wolne od pracy

Przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, tatuażysta może liczyć na płatny urlop. Długość urlopu jest zależna od stażu pracy i wynosi 20 lub 26 dni w roku kalendarzowym przy zatrudnieniu na pełen etat. Dodatkowo za pracę w niedzielę i święta (czyli dni ustawowo wolne od pracy) pracownikowi przysługuje inny dzień wolny albo dodatek 100% wynagrodzenia za pracę w taki dzień. Od wskazanego przykładu istnieją wyjątki związane z rodzajem świadczonej pracy (np. akcje ratownicze w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego) czy systemem czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.

 

Płatne zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne „L4”, to dokument wystawiany wyłącznie przez lekarza. Stwierdza on czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków, co usprawiedliwia jego nieobecność w pracy. Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy pracownikowi przysługuje od 80 % do nawet 100% wynagrodzenia.
Wysokość wynagrodzenia za czas choroby regulują przepisy kodeksu pracy. To, czy i jak będzie się różniła nasza wypłata z okresu zwolnienia lekarskiego od podstawy wymiaru wynagrodzenia, zależy od okoliczności i przyczyn wydania dokumentu, np. za chorobę w trakcie ciąży pracownicy przysługuje 100% wynagrodzenia.

Niewątpliwie płatne L4 jest dużym plusem zatrudnienia dla pracownika. Jednak dla pracodawcy to dodatkowy koszt zatrudnienia, często niewidoczny dla samego pracownika. Pracodawca jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego. Dopiero po tym okresie zobowiązanie do wypłaty wynagrodzenia jest przejmowane przez ZUS.

 

Płatny urlop macierzyński i rodzicielski

W trakcie urlopu macierzyńskiego przysługuje zasiłek macierzyński który jest płatny 100%. Natomiast z urlopu rodzicielskiego można skorzystać bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, w wymiarze 32 bądź 34 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. W okresie korzystania z tego urlopu również przysługuje zasiłek macierzyński.

 

Okres wypowiedzenia

W zależności od rodzaju umowę o pracę i stażu zatrudnienia pracownikowi przysługuje płatny okres wypowiedzenia, co daje dodatkowy czas na znalezienie innego zatrudnienia. Przykładowo, okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie, jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy i 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony przynajmniej 3 lata.
Warto zwrócić uwagę, że wypowiedzenie liczone w miesiącach upływa w ostatni dzień miesiąca po upływie pełnego okresu wypowiedzenia.

Przykład:  Alex był zatrudniony w studiu „Tusz tuż” przez 8 miesięcy, a 15 marca złożył wypowiedzenie. Jego umowa ulegnie rozwiązaniu ostatniego dnia kwietnia.

Właśnie z tego powodu wypowiedzenia najczęściej składane są pod koniec miesiąca, żeby nie „przedłużać” okresu wypowiedzenia, a konkretnie sytuacji w której druga strona już wie, że nie chcemy dalej współpracować.

 

Przejście umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony daje pracownikowi więcej uprawnień m.in. pracodawca powinien podać przyczynę wypowiedzenia tego typu umowy. Z tego powodu do czasu nowelizacji w 2015 r. najczęściej występującymi typami umów były te na czas określony, przy których po upływie okresu czasu na jaki zostały zawarte ulegały one po prostu rozwiązaniu.
Prowadziło to do tego, że ten typ umów był nadużywany. Niektórzy współpracowali na tego typu umowie nawet 10 lat, co było jawnym obejściem prawa.

W związku z tym w 2015 roku została wprowadzona nowelizacja Kodeksu pracy, która zakłada ograniczenie liczby zawieranych umów terminowych do trzech oraz na wprowadzeniu limitu czasowego trwania zatrudnienia podstawie umowy na czas określony do 33 miesięcy (Art. 251 § 1 Kodeksu pracy).
W przypadku przekroczenia przynajmniej jednego z powyższych ograniczeń przyjmuje się, że pracownik jest zatrudniony na czas nieokreślony, począwszy od dnia zawarcia czwartej umowy na czas określony lub od dnia następującego po przekroczeniu 33 miesięcy.

Podstawa prawna, kodeks pracy:
Art. 251 [Zawarcie trzeciej i kolejnych umów na czas określony]
§ 1. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
§ 2. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastąpić jej rozwiązanie, nowej umowy o pracę na czas określony w rozumieniu § 1.
§ 3. Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres, o którym mowa w § 1, lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż liczba umów określona w tym przepisie, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu, o którym mowa w § 1, lub od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Ograniczona odpowiedzialność pracownika

W przypadku tatuatorów, którzy są zatrudnieni na umowę o pracę, zasadniczo wyłącznie pracodawca, czyli właściciel studia będzie odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną klientowi przez pracownika, ponieważ jest to tzw. wyrządzenie szkody osobie trzeciej.
Jednak po naprawieniu tej szkody pracodawca może mieć roszczenie do pracownika o zwrot części kosztów. Będzie jednak trzeba wykazać okoliczności uzasadniające odpowiedzialność pracownika i wysokość szkody. Realnie więc ta odpowiedzialność jest mocno ograniczona.
Pracownik odpowiada maksymalnie do trzykrotności swojego miesięcznego wynagrodzenia przysługującego mu w czasie wyrządzenia szkody klientowi (przyjmując, że nie wykonał umyślnie wadliwego tatuażu). Więcej na temat ten temat znajdziesz tutaj: Nieudany tatuaż a odpowiedzialność tatuażysty

 

Niedopuszczalność kar umownych w umowie o pracę

Poza odpowiedzialnością wynikającą z nałożenia kar porządkowych na pracownika nie można nałożyć dodatkowych kar umownych (instytucja kary umownej jest uregulowana w kodeksie cywilnym).
Jedną z głównych zasad rządzących prawem pracy jest zasada uprzywilejowania pracownika. Zgodnie z art. 18 § 1 Kodeksu pracy postanowienia umowy o pracę nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa pracy. Do kształtowania wzajemnych praw i obowiązków pracodawcy i pracownika stosuje się co prawda zasadę swobody umów, która wynika z kodeksu cywilnego. Niemniej podlega ona pewnym ograniczeniom: regulacje dotyczące pracownika nie mogą być mniej korzystne niż te, które gwarantuje prawo pracy. Ponieważ odpowiedzialność pracownicza jest szczegółowo uregulowana w przepisach prawa pracy, za niedopuszczalne uznaje się obejście tych unormowań poprzez wprowadzanie kar umownych.
Będzie to miało wpływ np. na skuteczność zakazu konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy. Za złamanie takiego zakazu nie można na pracownika nałożyć kary umownej (w przypadku innych form współpracy jest to możliwe), niemniej może to być przesłanka do rozwiązania umowy o prace z pracownikiem.

 

Zdolność kredytowa

Banki lubią mieć zabezpieczenie udzielanego kredytu. Oceniając zdolność kredytową biorą pod uwagę m.in. rodzaj zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia przyszłego kredytobiorcy. Mając umowę o pracę na czas nieokreślony zwiększamy swoje szanse na otrzymanie kredytu, np. na mieszkanie.

 

Przyszła emerytura

Wymieniam jako ostatni plus, ponieważ mam spore wątpliwości co do tego czy aktualnie wchodzący na rynek pracy i młodzi pracownicy doczekają się tej emerytury, nie wspominając już o jej wysokości. Niemniej taką potencjalną możliwość należało by zaliczyć do korzyści.

 

Minusy umowy o pracę

Każda forma współpracy ma również swoją mniej korzystną stronę, jakiś czas temu na Instagramie przeprowadziłam ankietę na temat zatrudnienia. Poniżej znajdziesz moje wnioski z zaobserwowanych wyników.

 

Niższe zarobki w porównaniu do innych form współpracy

Wszystkie powyżej wskazane plusy umowy o pracę mają swoje odbicie w bardzo konkretnych kosztach po stronie pracodawcy. Do tego dochodzą składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe, rentowe, na Fundusz Pracy i FGŚP.
Przykładowo, zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin za minimalną krajową w wysokości 2800 zł brutto wyniesie go 3373,44 zł. Natomiast pracownik dostanie netto czyli tzw. „na rękę” kwotę 2061,67 zł.

Pracodawca jest przedsiębiorcą i prowadząc biznes musi liczyć koszty, a koszt pracowniczy jest jednym z wielu jakie musi ponieść. Biorąc na siebie ciężar ryzyka choroby pracownika, jego urlopu, odpowiedzialności za jego działania czy wysokich składek, często nie może pozwolić sobie na zapewnienie pracownikowi takiego samego wynagrodzenia jak osobie, z którą współpracuje na podstawie umowy B2B. Szczególnie w początkowej fazie rozwoju swojego biznesu. I nie chodzi w tym przypadku o januszowanie, tylko o czystą kalkulacje kosztów.

 

Przejście autorskich praw majątkowych na rzecz pracodawcy

W przypadku zatrudnienia na umowę o pracę, autorskie prawa majątkowe przechodzą co do zasady na pracodawcę, czyli właściciela studia, dlatego aby zabezpieczyć np. prace w swoim portfolio, czy możliwość wykorzystywania zdjęć prac w swoich SM warto do umowy wprowadzić odpowiednie zapisy dotyczące uregulowania praw autorskich. Więcej na temat powstawania praw autorskich w przypadku tatuażu znajdziesz tutaj: Ochrona prawna tatuażu

 

Okres wypowiedzenia

Z jednej strony może być uważany za plus, z drugiej jednak przy dłuższym okresie zatrudnienia powyżej 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące. Co oznacza, ze chcący zmienić pracę pracownik jest mniej elastyczny.

 

Najczęstsze patologie w umowach o prace

Jakie naruszenia spotykamy najczęściej?

 

Zatrudnienie na część etatu

Jednym z najczęściej stosowanych „rozwiązań” jest zatrudnienie na część etatu: 1/8, ¼ – dodatkowo to „rozwiązanie” idzie w parze z częścią etatu za najniższą krajową, czyli minimalnego wynagrodzenia. W 2021 roku minimalne wynagrodzenie za pełen etat wynosi 2800 zł brutto. Kwota, którą otrzymamy “na rękę”, czyli netto, to ok. 2061 zł przy pełnym etacie. Przy jego części stawka ta jest proporcjonalnie mniejsza. Oczywiście w takich przypadkach reszta wynagrodzenia jest wypłacana pod tzw. stołem – czyli jest nigdzie nieujawniona.

Pomijając kwestie odpowiedzialności karno – skarbowej takiego „rozwiązania” trzeba zwrócić uwagę, że w takim przypadku odpada nam większość korzyści, które wymieniłam na początku tego artykułu.
Przykładowo będąc zatrudnionym za minimalną krajową na 1/8 etatu w przypadku choroby trwającej 2 tygodnie (10 dni roboczych) otrzymamy za ten okres około 100 zł.

 

Brak płatnych urlopów

Przy fikcyjnym zatrudnieniu za minimalną krajową na 1/8 etatu realnie urlop jest bezpłatny, ponieważ za 2 tygodnie dostaniemy ok. 120 zł i zgadzając się na takie rozwiązanie warto to wziąć pod uwagę.

 

Podsumowanie

Z pewnością umowa o pracę, szczególnie ta w pełnym wymiarze, z sensowną podstawą daje duży komfort i poczucie bezpieczeństwa pracownikowi.
Realnie jednak na rynku obserwujemy wiele patologii w tym zakresie, jak zatrudnianie na część etatu, co realnie sprawia, że umowa o pracę nie spełnia roli zabezpieczającej i chroniącej pracownika.

Z drugiej strony inne formy zatrudnienia często pozwalają zarobić więcej przy porównywalnych kosztach. Jestem ciekawa jakie jest Twoje zdanie na ten temat, czy spotkałaś/eś się z takimi nadużyciami? Czy uważasz, że występują często? A może masz dobre doświadczenia, którymi warto się podzielić?

Pisz śmiało w komentarzu.

Może zainteresować Cię również ten artykuł: Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu dla tatuatora

A jeśli prowadzisz swoje studio tatuażu albo współpracujesz ze studiem na podstawie umowy B2B to koniecznie pobierz mój bezpłatny eBook o prawie w studiu tatuażu – znajdziesz go tutaj: studio tatuażu a prawo

Jeżli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie zatrudnienia to skontaktuj się ze mną. Prowadzę indywidualne konsultacje pomagające określić optymalny dla Ciebie model biznesowy.  Więcej na temat zakresu usług i sposobu współpracy znajdziesz tutaj OFERTA.

Jak założyć studio tatuażu?

with Brak komentarzy

 

Zainteresowanie tatuażem w ostatnich latach bardzo wzrosło. Nic więc dziwnego, że coraz więcej artystów decyduje się na otworzenie swojego studia tatuażu. Jeśli i Ty zastanawiasz się nad otworzeniem studia tatuażu to ten artykuł jest dla Ciebie.

 

Model biznesowy

Zastanów się w jaki sposób chcesz działać. Możesz być właścicielem studia i zatrudniać pracowników, współpracować z innymi artystami, którzy będą współwłaścicielami czy podnajmować gotowe stanowiska osobom, które mają swoją działalność. Wyobraź sobie jak to widzisz, od tego zależy jaka forma działalności będzie dla Ciebie najlepsza.

 

Jaką formę działalności wybierzesz?

Przed otworzeniem studia warto się zastanowić w jakiej formie chcesz je prowadzić. Do wyboru masz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, spółkę osobową: jawną, komandytową i komandytowo – akcyjną albo kapitałową: spółkę z ograniczona odpowiedzialnością i akcyjną.
Realnie najczęściej studia są prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej albo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Własna działalność gospodarcza ma te plusy, że bardzo łatwo ją założyć i jest to bezpłatne. Przez pierwsze 24 miesięcy można skorzystać z preferencyjnych składek ZUS, o ile to Twoja pierwsza działalność albo od zamknięcia poprzedniej minęło 60 miesięcy.
Przez 6 pierwszych miesięcy możesz skorzystać z zwolnienia z ZUS, płacisz tylko składkę zdrowotną, a kolejne 24 miesiące składkę preferencyjną, łącznie to 30 miesięcy preferencji.
Możesz uzyskać dofinansowanie z Urzędu Pracy po zakwalifikowaniu się do programu i sporządzeniu biznesplanu.
Możesz prowadzić uproszczoną księgowość której koszty są niskie (150-400 zł netto w zależności m.in. od miasta).
Działalność łatwo można zamknąć.
Największym minusem działalności gospodarczej jest pełna odpowiedzialność osobista za zobowiązania firmy.
W działalności gospodarczej firma to Ty i to Ty odpowiadasz całym swoim majątkiem osobistym za zobowiązania firmy, w tym zobowiązania podatkowe, kary administracyjne itd.

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do tzw. spółek kapitałowych, co oznacza, że za zobowiązania spółki odpowiada spółka a nie jej właściciel (wyjątkiem jest odpowiedzialność subsydiarna zarządu w przypadku zaniedbań związanych ze zgłoszeniem wniosku o upadłość, jednak jako właściciel nie musisz być członkiem zarządu).
Prowadzenie działalności w formie sp. z o.o. daje poczucie bezpieczeństwa i chroni Twój majątek osobisty w przypadku „komplikacji”. Może być świetnym rozwiązaniem jeśli chcesz założyć spółkę z innymi artystami, a okres preferencyjny ZUS macie już wykorzystany.
Jednak to bezpieczeństwo ma swoją cenę, koszt założenia spółki jest wyższy niż działalności gospodarczej.
Trzeba pokryć kapitał zakładowy (minimum 5000 zł), zapłacić za przygotowanie umowy spółki, notariusza i pokryć koszty opłat sądowych związanych z wpisem do KRS. Ewentualnie można skorzystać z rejestracji spółki przez Internet tzw. S-24, która jest znacznie tańsza ale ma pewne ograniczenia.
Płacisz za pełną księgowość spółki która jest droższa (od 500 zł miesięcznie w górę). Trzeba się liczyć z corocznym obowiązkiem sprawozdawczym, w tym obowiązkiem składania sprawozdań finansowych.
Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością trudno się zamyka (likwiduje). Likwidacja trwa minimum rok i kosztuje – ze względu na wszystkie formalności których trzeba dopilnować.

 

Jakie są koszty otworzenia studia tatuażu?

Koszty otworzenia studia zależą od wielu czynników. I jak wszystko można starać się podejść do sprawy budżetowo albo na wypasie, niemniej warto sobie wszystko policzyć i zabezpieczyć środki na minimum pół roku działalności bez dochodu.

 

Lokal i jego dostosowanie do wymogów Sanepidu

W pierwszej kolejności zastanów się jak duży lokal i w jakim miejscu chcesz mieć, będzie to też wynikać z m.in. z tego w jakim modelu biznesowym chcesz pracować. Koszt lokalu zależy od jego wielkości, lokalizacji i stanu technicznego.
Zastanów się czy wynajmiesz lokal, który już jest dostosowany do wymogów Sanepidu czy dostosujesz (i pokryjesz koszty remontu) samodzielnie. Adaptacja lokalu konieczna do dostosowania się do przepisów może kosztować nawet 20-80 tys. zł, dlatego warto zadbać o dobrą umowę najmu w której ustalisz kwestię rozliczenia nakładów poczynionych na lokal. Jeśli masz tu wątpliwości skontaktuj się z prawnikiem. Umowę zawsze masz prawo negocjować.

Warto tu podkreślić, że stare rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. poz. 273) obowiązywało do dnia 1 stycznia 2012 r., a nowe jest w fazie projektu od czerwca 2019 r.. Oznacza to, że oficjalnie nie ma obowiązku uzyskania odbioru Sanepidu, pomimo tego Sanepid zaleca jego uzyskanie. Dlaczego warto to zrobić przygotuję osobny artykuł.

Uwzględnij w swoim kosztorysie czynsz za 6 miesięcy, kaucję, koszt ewentualnego remontu i szacowane koszty mediów.

 

Wyposażenie studia tatuażu

Czego będziesz potrzebować? Fotele, leżanki, podłokietniki, szafki, maszynki, urządzenia zasilające, igły, tusze, środki ochrony osobistej, oświetlenie, sprzęt fotograficzny, podstawowe meble – wypisz wszystko czego będziesz potrzebować, zaznacz co już masz i znajdź ceny rzeczy, których Ci brakuje. Małe studio można wyposażyć podstawowo już za kilkanaście tysięcy, natomiast górna granica większego studia to i kilkaset tysięcy. Policz ile to będzie u Ciebie.

 

Uzyskanie wpisu do BDO i umowa na odbiór odpadów medycznych

Odpadów powstałych przy tatuowaniu nie można wyrzucać do odpadów komunalnych, należy je odpowiednio magazynować i przekazywać wyspecjalizowanej firmie. Wcześniej trzeba uzyskać wpis do BDO. Brak przestrzegania tych przepisów grozi konkretnymi karami. Wyczerpujący artykuł na ten temat znajdziesz tutaj BDO i postępowanie z odpadami medycznymi w studiu tatuażu.

Zadbaj o dokumentacje w studiu

Studio powinno mieć wdrożone RODO, ponieważ zapisując klientów przetwarzasz ich dane osobowe. Dodatkowo warto mieć regulamin studia, oświadczenia zdrowotne, wzór umowy z klientem czy zgody na wykorzystywanie wizerunku klienta: jeśli chcesz publikować zdjęcia „po” w swoich mediach społecznościowych. Odpowiednia dokumentacja studia chroni Cię przed odpowiedzialnością – więcej na ten temat znajdziesz tutaj Nieudany tatuaż a odpowiedzialność tatuażysty.

Jeśli planujesz otworzyć swoje studio tatuażu, to koniecznie pobierz mój bezpłatny eBook o prawie w studiu tatuażu, w którym dokładnie omawiam najważniejsze elementy formalne o które trzeba będzie zadbać – znajdziesz go tutaj: studio tatuażu a prawo

Koszt wdrożenia pełnej dokumentacji chroniącej studio zaczyna się od kilku tysięcy złotych.

Przygotuj się do kontroli

Prowadząc działalność możesz się spodziewać m.in.:
Kontroli Sanepidu – Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 Kontroli z Urzędu Skarbowego
Kontroli BDO przez Inspektorów Ochrony Środowiska
Kontroli UODO w zakresie wdrożenia i przestrzegania RODO
Kontroli inspektora ZAIKS i innych organizacji zbiorowego zarządzania
 Kontroli legalności zatrudnienia i BHP przez PIP (Państwowa Inspekcja Pracy)
 Kontroli ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) w zakresie zatrudnienia i opłacania składek
Warto być do tych kontroli przygotowanym, a podstawą jest tzw. porządek w papierach. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu dokumentów skontaktuj się z moją kancelarią KONTAKT

Promocja i marketing studia

Prawdopodobnie otwierając swoje studio masz już doświadczenie i bazę klientów. Zastanów się jednak kto do tej pory dbał o pozyskanie nowych klientów? Czy była to Twoja samodzielna praca na SM, czy może studio macierzyste o to dbało?
Jako studio możesz skorzystać z płatnej reklamy na SM czy Google jak również budować zasięgi organicznie. Trzeba jednak wiedzieć jak to robić albo komuś zlecić i uwzględnić to w kosztach. Bez klientów nie ma firmy.

 

Policz i zweryfikuj

Otwierając własną firmę często jesteśmy zbyt optymistyczni, zaniżamy koszty i zawyżamy dochody, zapominamy uwzględnić podatki. W rezultacie łatwo stracić płynność finansową, a przy jednoosobowej działalności gospodarczej oznacza to pełną odpowiedzialność za potknięcie i długi firmy.
Przygotowując się do otwarcia studia policz wszystkie koszty związane z otwarciem, a potem stałe koszty działalności jak czynsz, opłaty za media, ZUS, wypłaty, środki ochrony osobistej itd. Moim zdaniem warto mieć odłożone środki na minimum 6 miesięcy bez dochodu – da Ci to poczucie bezpieczeństwa i pozwoli rozwijać firmę bez przysłowiowego noża na gardle.

Jeżeli zamierzasz otworzyć swoje studio tatuażu albo współpracujesz ze studiem na podstawie umowy B2B to koniecznie pobierz mój bezpłatny eBook o prawie w studiu tatuażu – znajdziesz go tutaj: studio tatuażu a prawo. E-book zawiera opisy różnych obszarów prawnych o które warto zadbać w studiu tatuażu i dodatkowo 29 pytań kontrolnych które pomogą Ci samodzielnie określić czy o wszystkich z nich pamiętałeś.

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie otworzenia swojego studia to skontaktuj się z moją kancelarią. Prowadzę indywidualne konsultacje pomagające określić optymalny dla Ciebie model biznesowy, pomagam w uzyskaniu wpisu do BDO, uzyskaniu zgody Sanepidu, jak również wdrażam pełną dokumentacje w studiu. Więcej na temat zakresu usług i sposobu współpracy znajdziesz tutaj OFERTA. Jeśli potrzebujesz wsparcia pisz na kontakt@prawotuszu.pl

Konkurs na instagramie

with Brak komentarzy

 

Chcesz rozpromować swoje konto na instagramie? Zwiększyć ilość followersów?
Jedną z możliwości jest zorganizowanie konkursu na instagramie.

Zorganizowanie konkursu na instagramie może skutecznie wspierać Twoją markę przez zwiększenie zasięgów. Jeśli jednak chcesz to zrobić legalnie, koniecznie przeczytaj ten artykuł.
Przedstawię Ci 9 rzeczy, o których trzeba wiedzieć przed zorganizowaniem konkursu na instagramie. Wskażę Ci też ważną różnicę pomiędzy organizacją konkursu i loterii.

 

Czym jest konkurs?

Potocznie konkursem nazwiemy przedsięwzięcie, którego uczestnicy rywalizują o pierwszeństwo, bycie najlepszym, za co mogą zostać wyróżnieni nagrodami.
Z punktu widzenia prawa cywilnego konkurs jest przyrzeczeniem publicznym, tzw. przyrzeczeniem konkursowym, w którym najlepsi uczestnicy są nagradzani (art. 919 do 921 kodeksu cywilnego).

 

Czym jest loteria?

Natomiast loteria promocyjna według polskiego prawa jest jedną z gier losowych. W grach losowych wygrana zależy od przypadku. Gry losowe są rodzajem gier hazardowych. Żeby legalnie urządzać loterię, trzeba spełnić warunki wskazane w ustawie o grach hazardowych.

Konieczne jest m.in.: uzyskanie zezwolenia właściwego dyrektora izby administracji skarbowej na jej urządzenie wraz z zatwierdzeniem przez ten organ regulaminu loterii i uiszczenie opłaty za zezwolenie.
Urządzanie loterii promocyjnej bez zezwolenia lub wbrew warunkom zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe.

 

Loteria to nie konkurs

Pomiędzy loterią a konkursem znajdziemy wiele różnic. Jednak ta najważniejsza, o której bym chciała żebyś pamiętała/pamiętał, to sposób w jaki jest wybierany nagradzany uczestnik.
W konkursie odbywa się to na podstawie znanych kryteriów, a w losowaniu na podstawie przypadku. Jeśli więc organizujesz konkurs na instagramie nie pisz, że wygrani zostaną wybrani przez losowanie, ponieważ prawdopodobnie nie chcesz organizować loterii.

Konsekwencje zorganizowania loterii bez zezwolenia

Na to trzeba uważać, ponieważ urządzanie loterii promocyjnej bez zezwolenia stanowi przestępstwo skarbowe karane grzywną.
W 2020 r. w najlepszym przypadku, tj. ukaraniu najniższą karą, przy minimalnej wysokości stawki dzienne,j wyniesie ona 866,70 zł. Natomiast w przypadku maksymalnej kary i maksymalnej stawki dziennej, może ona wynieść nawet 8 320 320,00 zł (art. 108 § 1 w zw z art. 23 § 3 ustawy kodeks karny skarbowy).

Mam nadzieję, że to wystarczający argument, by uważać i nie organizować loterii, jeśli nie to było naszym zamiarem.

 

Zadbaj o regulamin konkursu na instagramie

Jak już wspomniałam, konkurs jest przyrzeczeniem publicznym. Ze względów m.in. organizacyjnych warto opisać zasady konkursu w regulaminie.

 

9 elementów, które powinien zawierać regulamin konkursu na instagramie

Po pierwsze w regulaminie wskazujmy, że akcja promocyjna stanowi przyrzeczenie publiczne (przykładowo: „Niniejszy regulamin konkursu stanowi treść przyrzeczenia publicznego w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego”)

Określamy grupę odbiorców konkursu, tj. nieoznaczony indywidualnie krąg osób, z zaznaczeniem, że tylko pełnoletnie osoby mogą wziąć udział w konkursie.

Określamy datę rozpoczęcia, zakończenia i wybrania zwycięzców konkursu.

Określamy zasady udziału i przyznania nagrody, przy czym wygraną uzależniamy od działań lub starań uczestników, a nie od przypadku (zależność wyniku od przypadku przesądza o tym, że akcja promocyjna ma charakter gry losowej).

Informujemy, że w przypadku wygranej, wygrany będzie zobowiązany do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10 % wartości nagrody (jeśli nie korzysta ze zwolnienia – opisane poniżej).

Informujemy o rodzaju zbieranych danych osobowych i podstawie ich przetwarzania.

Ogłaszamy konkurs publicznie, np. na instagramie i informujemy, gdzie zainteresowani mogą zapoznać się z treścią regulaminu.

 Informujemy, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.

Zwalniamy serwis instagram z odpowiedzialności za roszczenia uczestników.

 

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu instagrama

Korzystając z instagrama akceptujemy regulamin serwisu, w tym zasady dotyczące organizacji konkursu / promocji. Odniesienia do wskazanych przeze mnie punktów znajdziesz tutaj: regulamin instagrama

Za nieprzestrzeganie regulaminu instagram może usunąć wszelkie treści lub informacje publikowane przez użytkownika w serwisie. Może też odmówić lub niezwłocznie zaprzestać dostarczania całości lub części serwisu użytkownikowi (łącznie z zamknięciem lub zablokowaniem konta). Pamiętaj więc o umieszczeniu w regulaminie wyżej wskazanych zapisów.

 

Podatek dochodowy od nagrody wygranej w konkursie

Zwróć również uwagę na to, że zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych nagrody uzyskiwane przez osoby fizyczne konkursach podlegają, co do zasady, opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych jest ten, kto spełnia świadczenie w konkursie (tj. przekazuje lub wypłaca nagrodę ze swojego majątku). W typowej sytuacji płatnikiem jest zatem organizator.

W przypadku nagród pieniężnych podatek jest potrącany przez płatnika (organizatora) z wypłacanej kwoty. Jeżeli nagrodą nie są pieniądze, nagrodzona osoba jest obowiązana wpłacić płatnikowi (organizatorowi) kwotę podatku przed wydaniem nagrody.

 

Zwolnienie z podatku dochodowego od nagrody

Jeśli wartość nagrody nie przekracza 2000 zł i nagrodzony jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, prawdopodobnie będzie można skorzystać ze zwolnienia od podatku dotyczących nagród.

 

Skąd wziąć regulamin konkursu

Moim zdaniem przygotowanie regulaminu warto zlecić profesjonaliście. Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu regulaminu zajrzyj do zakładki oferta.

Jeśli jednak masz zamiar przygotować go samodzielnie, zwracaj uwagę na to, czy zawiera elementy wskazane powyżej.

Przygotowując się do tego artykułu, natknęłam się na zalecenia, żeby „wzorować się” na regulaminach dużych marek. Moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł.
Po pierwsze, bardzo możliwe, że naruszysz prawo autorskie twórcy tego regulaminu.
Po drugie, z wieloletniego doświadczenia mogę powiedzieć, że niektóre firmy świadomie podejmują decyzję o pominięciu któregoś z ważnych elementów regulaminu. Z różnych powodów jest to dla nich wygodniejsze w danym momencie i mają budżet na ewentualne konsekwencje takich decyzji.

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych. Szczególnie jeśli wiesz, że znajomi mogą mieć problem z prawidłowym zorganizowaniem konkursu na instagramie.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl.

 

Jeśli prowadzisz swoja firmę, może zainteresować Cię również ten wpis:

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

A jeśli dopiero myślisz o założeniu swojej działalności:

Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu

BDO i postępowanie z odpadami medycznymi w studiu tatuażu

with Brak komentarzy

 

Posiadanie swojego studia tatuażu czy też podnajem stanowiska przez tatuatora na własnej działalności gospodarczej to nie tylko radość tworzenia. Wskazane osoby są przedsiębiorcami, a na przedsiębiorcy ciąży sporo obowiązków, w tym obowiązek wpisu do BDO.

W artykule znajdziesz kompleksowe omówienie problematyki BDO i prawidłowego postępowania z odpadami (w tym medycznymi) w studiu tatuażu. Wszystko w jednym miejscu, dlatego artykuł jest obszerny. Dla ułatwienia przygotowałam dla Ciebie spis treści – możesz zapoznać się z całością albo z wybranymi, ważnymi dla Ciebie zagadnieniami.

Czym jest rejestr BDO

Rejestr BDO to inaczej Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Stanowi część bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, tzw. BDO.

Rejestr BDO został uruchomiony już 1 stycznia 2018 r., jednak dopiero od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorcy wpisani do rejestru mieli w nim prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów w wersji elektronicznej. Ze względu na COVID-19 wprowadzono zmianę, która umożliwia korzystanie jeszcze z papierowej ewidencji i przesunięto termin na składanie sprawozdań za rok 2019 do 11 września 2020 r.

BDO ma ułatwić gromadzenie informacji o odpadach, a wszystko po to, żeby zlikwidować nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami na terenie naszego kraju. Obowiązki rejestrowe, ewidencyjne i sprawozdawcze mają doprowadzić m.in. do zlikwidowania dzikich wysypisk i bezpiecznej utylizacji śmieci.

Zapewne słyszeliście o niekontrowanych pożarach wysypisk i ich wpływie na środowisko. BDO w wersji elektronicznej ma pomóc w kontrolowaniu „życia” odpadów, tj. drogi od ich wytworzenia do utylizacji (albo innego procesu np. recyklingu). Ma to pomóc w wykrywaniu nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami i pomóc w zapobieganiu takim sytuacjom.

W BDO gromadzi się m.in. informacje o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów oraz ich wytwórcach.
Jednak nie wszyscy wytwórcy odpadów powinni zarejestrować się do BDO.

 

Czy studio tatuażu powinno uzyskać wpis do BDO?

Nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że w studiu tatuażu podczas świadczenia usług powstają odpady. Odpady powstają też w pomieszczeniach socjalnych (przykładowy katalog produkowanych w studiu odpadów znajdziecie niżej).

Posługując się językiem ustawodawcy oznacza to, że każdy, kogo działalność powoduje powstanie odpadów, jest pierwotnym wytwórcą odpadów. Przykładowo w trakcie sesji tatuowania ręcznik papierowy wykorzystywany do przecierania skóry, po jego wykorzystaniu staje się odpadem.

Za odpady uważa się każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany. Natomiast przez gospodarowanie odpadami rozumie się m.in. ich wytwarzanie i zbieranie. Zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 4 ustawy o odpadach Marszałek Województwa prowadzi rejestr m.in. podmiotów gospodarujących odpadami.

Co do zasady osoby, które wytwarzają odpady są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów (chyba, że korzystają z zwolnienia – ze zwolnienia korzystają przykładowo wytwórcy odpadów komunalnych).

Każdy kto jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów (nie korzysta ze zwolnienia w tym zakresie) powinien wpisać się do BDO. Oszczędzę Wam wymienienia wszystkich zwolnień podmiotowych i przedmiotowych i po prostu dam znać, że studio tatuażu nie może skorzystać z takiego zwolnienia m.in. dlatego, że wytwarza się w nim odpady medyczne.

 

Podnajem stanowiska w studiu i współpraca na podstawie własnej działalności gospodarczej a wpis do BDO

Osoby, które podnajmują stanowisko w studiu tatuażu lub współpracują ze studiem na podstawie prowadzonej przez siebie własnej działalność gospodarczą również są zobowiązane do uzyskania wpisu w BDO.
Wynika to z tego, że wskazane osoby są pierwotnymi wytwórcami odpadów zobowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, a to jak wskazano powyżej oznacza, że powinny uzyskać wpis w BDO.

Jednak w przypadku korzystania przez wytwórców odpadów (np. tatuatorów) ze wspólnego lokalu dopuszcza się przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady na rzecz jednego z nich lub na rzecz wynajmującego lokal, jeżeli podmiot ten zapewni postępowanie z przyjętymi odpadami w sposób zgodny z ustawą o odpadach.

Przeniesienie odpowiedzialności za wytworzone odpady musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku podpisania takiej umowy obowiązek do prowadzenia ewidencji w zakresie wytwarzanych odpadów przechodzi na osobę, która w wyniku podpisanej umowy przejęła odpowiedzialność za wytworzone odpady. Oznacza to, że to osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność będzie odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości będzie odpowiedzialna również finansowo.
Warto zadbać o to, aby taka umowa była prawidłowo sformułowana.
Takie rozwiązanie ma swój bardzo praktyczny wymiar w postaci odbioru odpadów przez jedną firmę i ograniczenie tzw. papierologii z tym związanej.

 

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów i zezwolenie na zbieranie odpadów w studiu tatuażu

Ustawodawca przewidział cały szereg zezwoleń: na wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie, na zbieranie i przetwarzanie odpadów jak również pozwolenia zintegrowane.

Pytanie, które pojawiło się kilka razy dotyczyło tego czy studio tatuażu potrzebuje pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Możecie odetchnąć z ulgą, studio tatuażu nie musi uzyskać pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Pozwolenie to jest uregulowane w ustawie o ochronie środowiska i jest tzw. pozwoleniem emisyjnym, czyli dotyczy odpadów wytworzonych w związku z funkcjonowaniem instalacji.

Kolejne pytanie dotyczyło zezwolenia na zbieranie odpadów w studiu tatuażu. W studiu tatuażu mamy do czynienia ze wstępnym magazynowaniem odpadów przez ich wytwórcę. Przyjmując, że wstępne magazynowanie jest zbieraniem odpadów nie oznacza jeszcze konieczności uzyskania zezwolenia.

Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, dotyczy ono m.in. odpadów komunalnych wytwarzanych w pomieszczeniach socjalnych.

W zakresie innych odpadów można z niego skorzystać pod warunkiem, że posiada się pisemną umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na zbieranie odpadów.

Jeśli więc odpady są z waszego studia odbierane i macie odpowiednią umową w formie pisemnej z podmiotem posiadającym zezwolenie, to sami nie musicie go uzyskiwać.

 

Jakie rodzaje odpadów są wytwarzane w studiu tatuażu?

Żeby odpowiedzieć na pytanie czy powinniśmy zarejestrować się w BDO, musimy wiedzieć jakie odpady wytwarzamy i czy możemy skorzystać ze zwolnienia.

Odpady komunalne

W uproszczeniu to odpady o takim charakterze jak te odpady, które powstają w naszych domach, pod warunkiem, że nie zawierają odpadów niebezpiecznych. Do tej grupy zaliczmy odpady, które powstają w części socjalnej dla pracowników. Nie podlegają one obowiązkowi ewidencji. Są traktowane tak samo jak odpady komunalne w gospodarstwach domowych. W konsekwencji, ze względu na wytwarzanie odpadów komunalnych w studiu tatuażu nie ma obowiązku wpisu do rejestru BDO.

 

Odpady medyczne

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach, odpady medyczne to „odpady powstające w związku z udziałem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny”. Po przeczytaniu tej definicji moglibyśmy dojść do wniosku, że w studiu nie wytwarza się odpadów medycznych. Jednak taki wniosek byłby błędny.

Ustawa znajduje doprecyzowanie w Rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie katalogu odpadów z dnia 2 stycznia 2020 r. W Rozporządzeniu znajdziemy listę rodzajów odpadów. Interesujące nas odpady medyczne należą do grupy 18. Grupy dzielą się na podgrupy i rodzaje, a każdy rodzaj posiada swój kod. Odpowiednim dla studiów tatuażu jest kod: 18 01 03*, przy którym znajdujemy zapis:

„Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt.”

Odpady opatrzone kodem 18 01 03* stanowią grupę odpadów zakaźnych. Gwiazdka na końcu kodu oznacza, że odpady są niebezpieczne.

Do tego katalogu możemy zaliczyć igły, chusteczki, podkłady. W trakcie tatuowania dochodzi do przerwania ciągłości tkanki, nakłucia powodują delikatne krwawienie. Krew i osocze są usuwane przez tatuatora za pomocą papierowych podkładów / ręczników. Podkłady z krwią czy igły są odpadami niosącymi ryzyko zakażenia, przez co są uznawane za niebezpieczne.

Dodatkowo zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi opublikowanymi na stronie Ministerstwa Rozwoju wytyczne dla studia tatuażu zużyte środki ochrony osobistej należy traktować jak skażone i umieszczać w koszach na odpady medyczne, tkaniny jednorazowego użytku również należy traktować jako odpady medyczne, a folię, która została użyta do zabezpieczenia stanowiska pracy, jako odpad niebezpieczny. Na stronie znajdziemy informacje, że odpady te mają być umieszczane w czerwonym foliowym worku, tak jak odpady medyczne zakaźne. Jest to pewna zmiana ponieważ dotychczas odpady oznaczone kodem 18 01 04 były definiowane: „Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)” i zaliczane do grupy odpadów medycznych innych niż niebezpieczne. Co oznaczało, że nie musiały być zbierane do czerwonych worków. Teraz muszą.

Wskazane wyżej odpady wymagają specjalnego traktowania, należy je w odpowiedni sposób zabezpieczyć i przechowywać, jak również przekazać do unieszkodliwienia.

 

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne oznaczają odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych, wskazanych m.in. w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1357/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Katalog odpadów niebezpiecznych jest duży. Do substancji niebezpiecznych są zaliczane m.in. odpady o właściwościach: wybuchowych, żrących, toksycznych, rakotwórczych czy zakaźnych.

Powyższe oznacza, że wszystkie odpady zakaźne zakwalifikujemy jako odpady niebezpieczne, jednak nie wszystkie odpady niebezpieczne są zakaźne.

Natomiast w grupie odpadów medycznych nie wszystkie podgrupy zostały uznane przez ustawodawcę jako odpady zakaźne, a w konsekwencji niebezpieczne. Zrozumienie tych zależności jest ważne dla prawidłowego postępowania z odpadami w studiu tatuażu, dlatego przygotowałam Wam ilustrującą to grafikę.

 

Jak pakować i przechowywać odpady medyczne w studiu tatuażu?

Zdolność prawidłowego zakwalifikowania odpadów, nie tylko jako odpadów, ale jako odpadów medycznych i to właściwej grupy, wpływa na możliwość wywiązania się z obowiązku właściwego postępowania przy gromadzeniu odpadów medycznych w pojemnikach lub workach w miejscach ich powstawania oraz przy wstępnym magazynowaniu odpadów medycznych.

Podział odpadów medycznych

Ze względu na sposób postępowania możemy podzielić odpady medyczne na:

1. medyczne zakaźne
2. medyczne zakaźne o ostrych krawędziach
3. medyczne wysoce zakaźne, czyli takie co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że zawierają biologiczne czynniki chorobotwórcze
4. niebezpieczne inne niż zakaźne
5. medyczne inne niż niebezpieczne

Postępowanie z odpadami medycznymi

Obchodzenie się z odpadami medycznymi zostało uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi.
Wiemy już, że w studiu tatuażu w trakcie sesji wytwarzamy odpady medyczne o kodzie 18 01 03*, do tej podgrupy możemy zaliczyć m.in.: igły, chusteczki, ręczniki papierowe czy podkłady.
Odpady o wskazanym kodzie możemy zaliczyć, w zależności od sytuacji do zakaźnych lub wysoce zakaźnych odpadów medycznych.

Pakowanie odpadów medycznych zakaźnych

Odpady medyczne zakaźne zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników lub worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia. Z wyjątkiem odpadów medycznych o ostrych końcach i krawędziach (czyli igieł), które zbiera się w miejscu ich powstawania do pojemników jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie.

 

Pakowanie odpadów medycznych wysocezakaźnych

Zasadniczo pakujemy je tak samo, jak w przypadku odpadów medycznych zakaźnych, ale ten czerwony worek po zamknięciu umieszczamy w drugim worku spełniającym te same wymagania.
Dla odpadów medycznych o ostrych końcach używamy pojemnika, ale w przypadku odpadów wysocezakaźnych musi on być koloru czerwonego. Powyższe stanowi opakowanie wewnętrzne.

Po umieszczeniu w opakowaniu wewnętrznym musimy jeszcze przygotować opakowanie zewnętrzne.
Opakowanie zewnętrzne to pojemnik koloru czerwonego, wytrzymały, odporny na działanie wilgoci i środków chemicznych, wykonany w sposób umożliwiający dezynfekcję, z możliwością szczelnego zamknięcia.

Pojemniki lub worki zapełnia się co najwyżej do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedozwolone jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.

Opisywanie worków i pojemników z odpadami medycznymi

Na workach lub pojemnikach muszą się znaleźć takie informacje jak:
1. kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
2. nazwa wytwórcy odpadów medycznych;
3. numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
4. data i godzina otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
5. data i godzina zamknięcia.

 

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych

Po posprzątaniu stanowiska i zapakowaniu odpadów medycznych w odpowiedni sposób, jesteśmy zobowiązani do ich przechowania do czasu odbioru przez firmę, z którą mamy podpisaną umowę na ich odbiór. To przechowywanie odpadów przez ustawodawcę jest nazywane wstępnym magazynowaniem.

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03* powinno odbywać się w temperaturze do 18ºC, z tym, że od 10ºC do 18ºC może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny. Natomiast w temperaturze do 10ºC – nie dłużej niż 30 dni. Odpady medyczne wysokozakaźne mogą być przechowywane w miejscu ich powstawania do 24 godzin.

Wymogi dla pomieszczenia do magazynowania odpadów medycznych

Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych musi:
1. posiadać niezależne wejście;
2. być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
3. posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
4. być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
5. posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość gwarantuje swobodny dostęp;
6. posiadać miejsca lub boksy wydzielone i oznakowane w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych, a w przypadku magazynowania odpadów medycznych w oznakowanych, szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach dopuszcza się brak wydzielonych boksów;
7. być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz pomieszczenia;
8. posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego powietrza; dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów medycznych w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych;
9. posiadać zabezpieczenia techniczne przed rozprzestrzenianiem się magazynowanych odpadów medycznych, obejmujące również gromadzenie ewentualnych odcieków z tych odpadów.

Wymogi dla urządzeń chłodniczych i lodówek na odpady medyczne

Stacjonarne urządzenie chłodnicze na odpady medyczne powinno:

1. być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
2. posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
3. być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
4. posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna gwarantować swobodny dostęp;
5. być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia;
6. posiadać zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz;
7. posiadać przedsionek przed wejściem do urządzenia.

Przenośne urządzenie chłodnicze, czyli „lodówka” na odpady medyczne powinno:
1. posiadać wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
2. być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
3. być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
4. być wyposażone w termometr do pomiaru temperatury wewnątrz urządzenia.

 

Pomieszczenie na odpady medyczne

Przy pomieszczeniu na odpady medyczne oraz przy stacjonarnym urządzeniu chłodniczym na odpady medyczne powinno się zapewnić dostęp do umywalki z bieżącą zimną i ciepłą wodą, jak również wydzielić miejsce do przechowywania czystych oraz zbierania brudnych środków ochrony indywidualnej.

Natomiast w sąsiedztwie przenośnego urządzenia chłodniczego na odpady medyczne, zapewnia się
dozownik ze środkiem do dezynfekcji rąk, podajnik na czyste rękawiczki jednorazowe oraz pojemnik na zużyte rękawiczki jednorazowe.

Obowiązki związane z wpisem do BDO

Obowiązek rejestrowy

Wiemy, że tatuator jako wytwórca odpadów zobowiązany do prowadzenia ewidencji musi zarejestrować się do BDO. Odpowiedni formularz rejestrowy (BDO) należy wypełnić i wraz z oświadczeniem przesłać do stosownego urzędu marszałkowskiego, właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów. Formularz znajdziecie tutaj: formularz

 

Obowiązek ewidencyjny

Obowiązek ewidencyjny w przypadku wytwórcy odpadów w studiu to: karta przekazania odpadów i karta ewidencji odpadów. Od stycznia 2020 roku karta przekazania odpadów (KPO) wystawiana może być za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO. Dokumenty ewidencji odpadów sporządza się bezpośrednio w systemie BDO lub z wykorzystaniem zewnętrznych aplikacji zintegrowanych z systemem BDO przez API. Więcej o API możesz przeczytać tutaj: integracja BDO .

Po zarejestrowaniu w BDO otrzymamy indywidualny 9-cyfrowy numer rejestrowy. Brak indywidualnego numeru konta w BDO uniemożliwi tatuatorowi na własnej działalności gospodarczej współpracującemu ze studiem lub prowadzącemu własne studio wystawianie karty przekazania odpadów. W takim przypadku firmy zajmujące się odpadami nie będą mogły ich odebrać.

 

Obowiązek sprawozdawczy

Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami powinno zostać sporządzone przez wytwórcę odpadów zobowiązanego do prowadzenia ewidencji odpadów. Powinno zostać złożone właściwemu marszałkowi województwa za pośrednictwem indywidualnego konta BDO. Termin złożenia sprawozdania za rok 2019 został przedłożony do 11 września 2020 r., jednak co do zasady sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy powinno być składane w terminie do dnia 15 marca.

 

Kary za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o odpadach

Ustawodawca, aby zmobilizować do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach przewidział grzywny, nakładanie administracyjnych kar pieniężnych i karę aresztu.

Administracyjną karę pieniężną wymierza się m.in. za:

1. zmianę klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie lub mieszanie ze sobą, lub z innymi odpadami, substancjami lub materiałami,
2. mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne,
3. zbieranie i magazynowanie odpadów niezgodnie z wymaganiami, które opisałam powyżej,
4. prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru,
5. nieumieszczanie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością.

 

Wysokość administracyjnej kary pieniężnej

Administracyjna kara pieniężna za naruszenia wymienione powyżej, wynosi nie mniej niż 5000 zł i nie może przekroczyć 1 000 000 zł, a jeśli jest nakładana po raz kolejny wymierza się ją w dwukrotnej wysokości.

Więcej o samej procedurze wpisu i karach możesz przeczytać na stronie rządowej tutaj: obowiązki związane z BDO

 

Jeśli potrzebujesz wsparcia prawnego w zakresie wpisu do BDO czy obowiązku sprawozdawczego to skontaktuj się z moją kancelarią.

Prowadzę indywidualne konsultacje i pomagam dopełnić formalności związanych z BDO. Więcej na temat zakresu usług i sposobu współpracy znajdziesz tutaj OFERTA. Jeśli potrzebujesz wsparcia pisz na kontakt@prawotuszu.pl.

A jeśli prowadzisz swoje studio tatuażu albo współpracujesz ze studiem na podstawie umowy B2B to koniecznie pobierz mój bezpłatny eBook o prawie w studiu tatuażu – znajdziesz go tutaj: studio tatuażu a prawo

 

Jeżeli powyższy wpis był przydatny, mogą zainteresować Cię również te wpisy:

Jak założyć studio tatuażu?

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

Studio tatuażu w nowym reżimie sanitarnym

Studio tatuażu w nowym reżimie sanitarny

with Brak komentarzy

 

Studia mogą być otwarte od 30 maja 2020 r.

O procesie związanym z odmrożeniem branży możecie znaleźć na blogu serię wpisów Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych? Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r. i Tatuatorzy odmrożeni na pół gwizdka od 30 maja 2020 r. Proponuję jednak skupić się na przyszłości, czyli na otwarciu studia po prawie 3 miesięcznej przerwie.

1 czerwca 2020 r. popołudniu na stronie rządowej pojawiły się wytyczne sanitarne dla studiów tatuaży – wytyczne dla studia tatuażu i dla piercerów – wytyczne dla piercerów . Jeśli jeszcze ich nie czytaliście, to koniecznie się z nimi zapoznajcie.

Niektórzy z Was błyskawicznie się przeorganizowali i już otworzyli, inni czekają do szóstego czerwca. Postanowiłam więc w tym artykule odpowiedzieć na pytania, które w związku z nową procedurą mi zadawaliście.

 

Nowe wytyczne sanitarne

Oczywiście duża część wskazanych zaleceń to chleb powszedni tatuatorów i piercerów. W związku z czym nie będę omawiać oczywistych zaleceń dotyczących dezynfekcji stanowiska pracy czy zabezpieczenia mebla zabiegowego folią.

Wspomnę tylko, że w pomieszczeniach sanitarnych (m.in.: toalety) należy wywiesić instrukcje dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczki, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk.

Instrukcje do druku możecie pobrać tutaj:

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę
Zasady mycia rąk
Zakładanie i ściąganie rękawiczek
Dezynfekcja rąk

Aktualizacja regulaminu studia

Nowe zalecenia sanitarne dotyczące funkcjonowania studia jak brak poczekalni, nie podawanie kawy czy herbaty, dezynfekcja rąk, nieużywanie telefonu komórkowego czy dodatkowe środki ochrony osobistej powinny znaleźć odzwierciedlenie w regulaminie studia. Możecie dodać dodatkowe zapisy regulaminu, w których je wymienicie (pamiętając o usunięciu zapisów, które już nie obowiązują – jak te dotyczące osoby towarzyszącej pod warunkiem przyniesienia karmy itd.) albo stworzyć nowy regulamin na czas COVID-19.

Od kilku dni obserwuję na instagramie, że o nowych wytycznych informujecie na instastories czy w feedzie instagrama. Oczywiście wszystkie sposoby są dobre, ale powinniśmy pamiętać czym jest regulamin. Regulamin to wzór umowy, który wiąże drugą stronę jeśli został doręczony klientowi przed zawarciem umowy. Klient powinien mieć możliwość przechowywać i odtwarzać regulamin, dobrze więc wskazać mu miejsce z którego może go pobrać – wasza strona www, fb (jeśli jest dostępny bez zalogowania), wysłanie drogą mailową – jeśli wyraził na to zgodę.

Wyjątkiem od tej zasady są umowy zawierane w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego. Jednak moim zdaniem wykonanie tatuażu nie można tak zakwalifikować, więc aktualizujemy regulamin.

„Art. 384 kodeksu cywilnego
§ 1. Ustalony przez jedną ze stron wzorzec umowy, w szczególności ogólne warunki umów, wzór umowy, regulamin, wiąże drugą stronę, jeżeli został jej doręczony przed zawarciem umowy.
§ 2. W razie gdy posługiwanie się wzorcem jest w stosunkach danego rodzaju zwyczajowo przyjęte, wiąże on także wtedy, gdy druga strona mogła się z łatwością dowiedzieć o jego treści. Nie dotyczy to jednak umów zawieranych z udziałem konsumentów, z wyjątkiem umów powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego.
§ 3.(uchylony)
§ 4. Jeżeli jedna ze stron posługuje się wzorcem umowy w postaci elektronicznej, powinna udostępnić go drugiej stronie przed zawarciem umowy w taki sposób, aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności.”

 

Sprawdzenie stanu zdrowia klienta przed wizytą

W wytycznych znalazły się zalecenia pozyskania danych klienta – co najmniej imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu e-mail. Dodatkowo przed planowaną usługą należy zmierzyć temperaturę oraz ocenić aktualny stan zdrowia klienta pod kątem ewentualnych objawów zakażenia SARS-CoV-W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy odwołać umówioną wizytę.

Klient, ma zostać poinformowany, że jego dane mogą być przekazane Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innym służbom kryzysowym na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i RODO: „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które przewidują odpowiednie, konkretne środki ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, w szczególności tajemnicę zawodową”).

 

Jak sprawdzić stan zdrowia klienta?

Z wytycznymi jest taki problem, że mówią co macie zrobić, ale nie mówią jak. Dla ułatwiania wdrożenia nowej procedury podaję Wam niżej gotowe pytania do zadania klientowi przed wizytą. Jeśli nie macie przygotowanej ankiety, możecie skopiować poniższe pytania i dostosować do identyfikacji wizualnej w Waszym studiu.

Ankietę przeprowadzamy dzień przed zaplanowaną sesją. Możecie to zrobić telefonicznie lub mailowo. W dniu wizyty dobrze by było, żeby klient potwierdził podpisem swoje wcześniejsze oświadczenie.
Mam pewne wątpliwości co do legalności pozyskiwania takich danych, na podstawie prawnej wskazanej przez Ministerstwo (art. 9 ust. 2 lit. i RODO). Jednak na omawianie RODO w studiu tatuażu jeszcze przyjdzie pora.

Moim zdaniem klienta należy również poinformować, że podanie odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zdrowia jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi, jak również pouczyć, że pomimo zachowania w studiu najwyższych wymogów sanitarnych klient ma świadomość, że może zarazić się w studiu COVID-19 (dodatkowe oświadczenia do ankiety).

„Ankieta kwalifikująca
Data
Imię i Nazwisko Klienta
PESEL
Numer telefonu
E-mail

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa?
(lista krajów publikowana codziennie na stronie www.gis.gov.pl)
Tak
Nie
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
Tak
Nie
3. Czy występują u Pana(i) objawy?
Gorączka powyżej 38C
Kaszel
Uczucie duszności – trudności w nabraniu powietrza
4. Czy w ciągu ostatniej doby przyjmował/a Pani/Pan leki przeciwgorączkowe?
Tak
Nie

Temperatura ciała zmierzona przy w wejściu do studia, jeśli klient wyrazi zgodę : ___ st. C (alternatywnie temperatura podana przez klienta, jeśli zmierzył ją w domu przed wyjściem)

Data ____ 2020 r Godzina __ __ / __ __

Podpis osoby zbierającej dane i podpis klienta potwierdzający prawdziwość podanych danych danych.”

Jaki charakter mają pozyskiwane od klienta dane i z czym się to wiąże?

Zasadniczo pozyskiwanie od klienta danych dotyczących jego zdrowia jest nie tylko pozyskiwaniem jego danych osobowych, jest pozyskiwaniem ich szczególnej kategorii – danych wrażliwych.
Dane wrażliwe są objęte wyjątkową ochroną. Jeśli dotychczas przed wykonaniem tatuażu dawaliście klientowi do wypełnienia ankietę dotycząca stanu zdrowia to prawdopodobnie macie wdrożone RODO. Dbacie też w odpowiedni sposób o przechowywanie tak pozyskanych danych.

Jeśli jednak dotychczas nie dawaliście klientowi ankiet dotyczących stanu zdrowia i dopiero teraz, ze względu na nowe wytyczne sanitarne będziecie to robić to pamiętajcie o uzyskaniu pisemnej zgody klienta na ich przetwarzanie i pouczeniu o wyżej wskazanej podstawie prawnej. Nie jest to pełne wdrożenie RODO, ale trzeba sobie jakoś radzić w tych wyjątkowych okolicznościach.

 

Charakter nowych wytycznych sanitarnych

Jak wspominałam w poprzednim artykule Główna Inspekcja Sanitarna uzyskała nowe uprawnienia, których konstytucyjność jest wątpliwa, ponieważ zostało wprowadzone nowe źródło prawa w postaci zaleceń. Jednak opublikowane na stronie Ministerstwa Rozwoju wytyczne nie są autorstwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Niemniej została zamieszczona informacja, że wytyczne zostały przygotowane przez Ministerstwo rozwoju z GIS. Polecam więc się do nich stosować pomimo tego, ze trudno jednoznacznie określić ich charakter. Dodatkowo cel – ochrona zdrowia jest ważny dla nas wszystkich.

Jeśli artykuł był przydatny podaj dalej, szczególnie jeśli wiesz, że znajomi mogą mieć problem z wdrożeniem nowej procedury sanitarnej.
Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl albo na moim instagramie: klik

Jeśli jesteś właścicielem studia, może zainteresować Cię ten wpis:

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

Tatuatorzy odmrożeni na pół gwizdka od 30 maja 2020 r.

with Brak komentarzy

Tatuatorzy mogą wracać do pracy od 30 maja 2020 r.?

Drogę związaną z odmrażaniem branży opisałam dotychczas w dwóch artykułach: Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r., Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych?

Na konferencji premiera w dniu 27 maja 2020 r. nie padło ani słowo o branży tatuażystów i piercerów.
Jednak premier na konferencji poinformował, że IV etap jest ostatnim etapem uwalniania gospodarki, jak również, że 6 czerwca zostaną zdjęte obostrzenia, ze wszystkich sektorów gospodarki, w których obowiązują jeszcze obostrzenia.

W artykule z dnia 27 maja 2020 r. wyjaśniałam czym są źródła prawa, wskazując, że trzeba poczekać na odpowiednie rozporządzenie. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii pojawiło się w nocy z piątku na sobotę – możecie je znaleźć tutaj: tekst rozporządzenia .

Co ciekawe wynika z niego, że branża jest odmrożona od soboty 30 maja 2020 r., o czym informowałam w sobotę na moim instagramie, jeśli chcesz być na bieżąco zapraszam: mój instagram.

㤠6 ust. 6
Do odwołania prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z) oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z) jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

§ 21
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020 r., z wyjątkiem: 1) § 6 ust. 7–9, § 17 ust. 1 pkt 2 i 4 i ust. 4 oraz § 18 ust. 2 i ust. 3 pkt 14, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.; 2) § 6 ust. 10 pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem 6 czerwca 2020 r.”

 

Na dzień 1 czerwca nie opublikowano wytycznych sanitarnych dla branży

W zaistniałej sytuacji, wobec absolutnego braku komunikacji rządu z branżą tatutorów i piercerów doszło do pewnego kuriozum.

Branża, od miesięcy śledzi każdy krok rządu, każdą konferencję, sprawdza treści kolejnych rozporządzeń – ponieważ nie ma oficjalnych komunikatów kierowanych do branży. Przygotowuje się do powrotu do pracy 6 czerwca 2020 r., a tu niespodzianka – rząd jednak uznał, że tatuatorom jednak blisko do kosmetyczek i wprowadził odmrożenie „3.5”.

Zgodnie z prawem branża jest odmrożona od 30 maja 2020 r. – wynika to z opublikowanego w dzienniku ustaw rozporządzenia. Nie ma jednak wytycznych sanitarnych, pomimo tego, że były konsultowane z przedstawicielami branży miesiąc temu. Nieoficjalnie miały pojawić się dzisiaj (1 czerwca).

Edit: pojawiły się wytyczne: wytyczne dla studiów tatuażu  i wytyczne dla studiów piercingu. 

 

Czy można otworzyć studio tatuażu nie znając wytycznych sanitarnych?

Fakty na dzień dzisiejszy są takie, że jest obowiązujące rozporządzenie, które znosi ograniczenie w prowadzeniu działalności dla branży tatuatorów.

Nie ma jednak opublikowanych wytycznych sanitarnych. Najczęściej pojawiającym się pytaniem, w związku z zaistniałą sytuacja jest:

Czy można otworzyć studio przed opublikowaniem wytycznych sanitarnych dedykowanych tatuatorom i piercerom?

Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy wrócić do źródeł prawa w Polsce.

Wytyczne, co do zasady nie są źródłem obowiązującego prawa. Mają charakter wskazówek, standardów – do których spełnia należy dążyć. Pamiętać trzeba o celu, dla którego są wprowadzane, czyli zapewnienie bezpieczeństwa w związku z wyjątkową sytuacją – stanem epidemiologicznym.

Pewną zmianę w tym zakresie wprowadziła ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, gdzie tylimi drzwiami nadano Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu lub działającym z jego upoważnienia państwowym wojewódzkim inspektorom sanitarnym dodatkowe uprawnienia polegające m.in.: wydawaniu decyzji nakładających obowiązek: podjęcia określonych czynności zapobiegawczych i wydawaniu zaleceń i wytycznych określające sposób postępowania w trakcie realizacji zadań.

Ustawodawca wskazaną ustawą dodał art. 8a ust. 5 do ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej „tworząc” nowe źródło prawa. Źródło prawa nieznane polskiemu porządkowi konstytucyjnemu – czyli zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Konstytucyjność tych przepisów jest mocno dyskusyjna, ale dzisiaj nie o kryzysie państwa demokratycznego.

Jeśli wytycznych sanitarnych na dzień dzisiejszy (1 czerwca – godzina publikacji wpisu) nie ma, to nie mogą obowiązywać i nie możecie zostać ukarani za nieprzestrzeganie czegoś, czego nie ma.

Problematyczne jest jednak to, że wytyczne zasadniczo mogą się pojawić w każdej chwili. Polecam śledzić stronę rządową klik – gdzie wkrótce powinny pojawić się wytyczne sanitarne. Jak również stronę Ministerstwa Rozwoju na facebooku (ponieważ w przypadku innych branż odmrażanych 18 maja 2020 r. właśnie tam pojawiły się filmy i wytyczne), chociaż zgodnie ze wskazana ustawą wytyczne powinny pojawić się w Biuletynie Informacji Publicznych (tam jednak nic do tej pory w związku z odmrażaniem gospodarki się nie pojawiło).

Jeśli chcecie otworzyć przed pojawieniem się wytycznych sanitarnych: Wdróżcie w studiu zalecenia przygotowane dla kosmetyczek i zachowajcie najwyższe standardy bezpieczeństwa.

W samym rozporządzeniu z dnia 29 maja 2020 r., branża została „doklejona” do branży kosmetycznej – a jako wytyczne wskazano obowiązek zapewnienia, aby w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywała wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun. I tego bezwzględnie trzeba przestrzegać.

Podsumowując możecie już wrócić do pracy, miejcie jednak na uwadze, że wytyczne dla Waszej branży mogą się pojawić zasadniczo w każdej chwili, a po opublikowaniu będą Was obowiązywać.

Jeśli artykuł był przydatny podaj dalej, szczególnie jeśli wiesz, że znajomi nie pracują ponieważ myślą, że nie mogą.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl albo na moim instagramie: klik

Studia tatuażu otwarte od 6 czerwca 2020 r.

with Brak komentarzy

Konferencja premiera

Dzisiaj tj. 27 maja 2020 r. odbyła się konferencja premiera w sprawie czwartego etapu odmrożenia gospodarki. Na samej konferencji premier nie wypowiedział się w sprawie otwarcia studiów tatuażu i piercingu. Jednak w 4.25 minucie konferencji poinformował, że IV etap jest ostatnim etapem uwalniania gospodarki, a w 7.43 minucie powiedział, że 6 czerwca zostaną zdjęte obostrzenia, ze wszystkich sektorów gospodarki, w których obowiązują jeszcze obostrzenia. Tu link do konferencji: klik. Ponieważ branże tatuatorów i piercerów pozostają zamknięte, taka informacja pośrednio wskazuje, że i one zostaną odmrożone.

Dodatkowo na stronie rządowej pojawiły się informacje na temat obowiązków związanych z IV etapem odmrażania. Studia tatuażu zostały wymienione jako miejsca, w których trzeba będzie nosić maseczki, jak również jako miejsca, które zostaną otwarte 6 czerwca 2020 r. Tutaj link: klik .

 

Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu?

W związku z konferencją premiera i informacjami zamieszczonymi na stronie rządowej, możemy przyjąć, że studia będą mogły otworzyć się 6 czerwca 2020 r.

Chciałabym jednak zwrócić Waszą uwagę na fakt, że ani konferencja premiera, ani informacje na stronie rządowej nie stanowią w Polsce źródła prawa, a jedynie źródło informacji. Co to oznacza? Studia prawdopodobnie zostaną otwarte, ale na chwilę obecną (27 maja 2020 r.) nie mamy rozporządzenia, które by to potwierdzało. Wynika z tego, że w przypadku np. zwiększenia ilości zachorowań plany i daty mogą się zmienić.

Pomimo braku rozporządzenia, informuję Was o prawdopodobnym otwarciu, ze względu m.in. na poprzednie doświadczenia. W przypadku III etapu, również najpierw była konferencja, potem wytyczne na stronie rządowej. Dopiero kilka dni później projekt rozporządzenia, a 48 h przed III etapem w dzienniku ustaw pojawiło się rozporządzenie.

Nie jest to prawidłowa kolejność wdrażania obowiązującego prawa, realnie powoduje ogromny chaos i dezinformacje. Trzeba jednak pracować z tym co jest – można uznać, że sytuacja jest wyjątkowa, a jako taka wymaga nadzwyczajnych działań.

 

Studia tatuażu i piercingu są zamknięte od marca 2020 r.

Oficjalnie od 31 marca 2020 r. studia tatuażu i piercingu są zamknięte, praktycznie jednak większość studiów jest zamknięta już od 14 marca 2020 r. W kolejnych pojawiających się rozporządzeniach, branże były wskazywane, jako te zamknięte do odwołania. Więcej na ten temat pisałam tutaj Kiedy zostaną otwarte studia tatuażu? Czy nastąpi to w tym samym czasie co otwarcie salonów fryzjerskich i kosmetycznych?.

W pełni podzielam entuzjazm branży dotyczący otwarcia 6 czerwca, zalecałabym jednak w komunikacji z klientami wspomnieć, że jest to prawdopodobna data otwarcia.

 

Wytyczne sanitarne dla studiów tatuażu i piercingu

Na dzień dzisiejszy nie znamy jeszcze wytycznych sanitarnych. Były one konsultowane z branżą kilka tygodni temu, ale w jakiej formie ostatecznie będą obowiązywać, nie jest jeszcze pewne. Można się spodziewać maseczek dla klientów, odległości 2 m pomiędzy stanowiskami czy zakazu używania telefonów komórkowych. Trudno wskazać ilu klientów będzie można przyjąć.

Jak tylko będą znane oficjalne wytyczne, dam Wam znać. O aktualnej sytuacji, na bieżąco informuję na moim instagramie: link do insta. Tymczasem tropem w przygotowaniu studia do otwarcia, mogą być wytyczne dla salonów kosmetycznych dostępne tutaj: klik wytyczne.

 

Źródła prawa w Polsce

Zgodnie z Konstytucją (art. 87), źródłami prawa w Polsce są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia i akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je ustanowiły.

Konferencje premiera czy wytyczne na stronach rządowych mają charakter jedynie informacyjny. Dopóki nie znajdą potwierdzenia w opublikowanych ustawach czy rozporządzeniach, nie gwarantują Wam nabycia praw.

W Polsce akty prawne, co do zasady zaczynają obowiązywać 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej, który dostępny jest w wersji elektronicznej tutaj: klik dziennik ustaw. W uzasadnionych przypadkach jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym. (art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych).

Natomiast doniesienia medialne, w tym w szczególności takie, które nie wskazują źródła pozyskania informacji – nie tylko nie stanowią prawa, ale też często wprowadzają w błąd.

W ilu miejscach w ostatnim czasie przeczytaliście, że wracacie do pracy 18 maja, a potem, że 1 czerwca? Sama w ostatnich tygodniach otrzymałam od Was wiele informacji na temat tego, że wracacie do pracy 18 maja i to jest oficjalna informacja.

Jak dzisiaj wszyscy wiemy, to nie była oficjalna informacja tylko tzw. clickbait. Informacje o odmrożeniu branży, w szczególności w czasie, kiedy nie było na ten temat oficjalnych informacji, świetnie się klikały. Nie miały konkurencji w postaci rzetelnych źródeł informacji, z tego powodu też dobrze się pozycjonowały w wyszukiwarce – a w konsekwencji wprowadzały jeszcze większą ilość osób w błąd.

Szukając informacji w internecie, bierzmy pod uwagę, że dla wielu mediów klikalność jest najważniejsza, ponieważ przynosi realny zysk z reklam. Weryfikujmy na jakie źródła powołują się czytane przez nas media i samodzielnie oceniajmy ich rzetelność.

Jeśli uważasz przeczytane informacje za przydatne, proszę podaj dalej.

A jeśli chcesz być na bieżąco obserwuj mój profil na instagramie klik.

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć?

with Brak komentarzy

Czym jest voucher?

Gdybyśmy chcieli być precyzyjni i posługiwać się językiem ustawodawcy powinniśmy używać raczej sformułowania bon. Definicja bonu jest uregulowana w Dyrektywie Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. i ustawie o VAT. Jednak dla wielu osób sformułowanie voucher brzmi po prostu lepiej (bon to po prostu polski odpowiednik vouchera). W języku potocznym nazwy bon i voucher są stosowane wymiennie i w tym wpisie też będę ich używać w taki sposób.

 

Definicja bonu

Ustawodawca zafundował nam w art. 2 pkt 43 ustawy o VAT następująca definicje bonu:

„Instrument, z którym wiąże się obowiązek jego przyjęcia jako wynagrodzenia lub części wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług, w przypadku którego towary, które mają zostać dostarczone, lub usługi, które mają zostać wykonane, lub tożsamość potencjalnych dostawców lub usługodawców są wskazane w samym instrumencie lub określone w powiązanej dokumentacji, w tym w warunkach wykorzystania tego instrumentu”.

Co więcej, żeby nie było za prosto, wprowadził pojęcie emisji i transferu bonu. Przez emisje bonu należy rozumieć jego wprowadzenie do obrotu, natomiast przez transfer bonu rozumie się jego emisję i każde jego przekazanie po emisji.

W uproszczeniu bon to instrument, który pozwala na „sprzedaż” usługi lub towaru (i otrzymanie zapłaty) w chwili dokonania transferu bonu.

 

Jakie mamy rodzaje bonów/voucherów?

Ustawa wskazuje na dwa rodzaje bonów: bon jednego przeznaczenia (SPV – single-purpose voucher) i bon różnego przeznaczenia (MPV – multi-purpose voucher).

Bon jednego przeznaczenia

Bon jednego przeznaczenia to bon, w którym określono miejsce świadczenia i rodzaj usługi w chwili emisji tego bonu (art. 2 pkt 43 ustawy o VAT).

Przykładowo: bon uprawniający do zrealizowania usługi fryzjerskiej w konkretnym salonie fryzjerskim albo sieci salonów na terenie UE, bon uprawniający do zrealizowania usługi wykonania tatuażu albo sieci salonów na terenie UE.

W przypadku emisji takich bonów wiemy już w chwili emisji, jakim podatkiem VAT jest objęta usługa wskazana w bonie.

Bon różnego przeznaczenia

Zdaniem ustawodawcy bon różnego przeznaczenia to bon inny niż bon jednego przeznaczenia (oficjalna definicja z art. 2 pkt 45 ustawy o VAT). W skrócie oznacza to, że w momencie emisji bonu nie wiadomo, w ramach jakich usług zostanie wykorzystany.

Przykładowo: w ramach działalności spółka Beauty Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest prowadzony salon fryzjerski, kosmetyczny i studio tatuażu a bon jest przekazywany do obrotu („sprzedawany”) jako bon do wykorzystania w ramach wszystkich usług świadczonych przez spółkę.

Oferowane przez spółkę usługi są objęte różnymi stawkami VAT.

W momencie przekazania bonu do obrotu nie wiadomo, na którą z usług zdecyduje się „kupujący”.

Ma to znaczenie, ponieważ w ramach Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18.6.2019 r., 0113-KDIPT1-3.4012.113.2019.3.JM:

„Jeżeli w ramach bonu usługobiorca może skorzystać z usług, które są opodatkowane różnymi stawkami VAT, a w momencie sprzedaży bonu sprzedający nie ma wiedzy, na jaką usługę i jak opodatkowaną zostaną wymienione, to bony te będą stanowić bony różnego przeznaczenia, o których mowa w art. 2 pkt 44 ustawy o podatku od towarów i usług „.

W związku z interpretacją za bon/voucher różnego przeznaczenia należy uważać bon, który został wystawiony, na których usługi stawka VAT nie jest znana w momencie emisji bonu (ponieważ bon obejmuje potencjalnie usługi objęte różnymi stawkami VAT). W przypadku bonów o różnym przeznaczeniu podatek VAT jest płatny w innym momencie niż w przypadku bonów jednego przeznaczenia.

 

Jak rozliczyć VAT od bonu / vouchera?

Podatek od towarów i usług (VAT) w przypadku bonu jednego przeznaczenia powstaje w czasie jego transferu, „sprzedaży”. Natomiast w przypadku bonu różnego przeznaczenia w czasie jego realizacji albo w czasie terminu upływu ważności bonu.

W art. 19a ust. 1a ustawy o VAT określono moment powstania obowiązku podatkowego w przypadkach transferu bonu jednego przeznaczania. Wprowadzono zasadę, że obowiązek zapłaty VAT powstaje z chwilą dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia. Natomiast w dodanym ust. 4a do art. 19a ustawy o VAT wskazano, w którym momencie świadczenie usług należy uznać dla celów VAT za dokonane.

Będzie to w każdym przypadku chwila dokonania transferu bonu jednego przeznaczenia, czyli „sprzedaż”. Słowo sprzedaż pojawia się w cudzysłowie, ponieważ formalnie sprzedaż to co innego, ale w potocznym rozumieniu właśnie o sprzedaż bonu chodzi.

Natomiast w przypadku bonów różnego przeznaczenia VAT powinien zostać pobrany, gdy zostanie wykonana usługa, nie podlega więc on opodatkowaniu VAT w czasie transferu, „sprzedażny” bonu. Obowiązek ten powstanie w momencie wykonania usługi lub upływu terminu realizacji bonu.

 

Przykłady rozliczeń bonów

Przykładowe rozliczenie bonu jednego przeznaczenia:

Studio tatuażu sprzedaje bon na usługę wykonania tatuażu w kwietniu 2020 r. – rozlicza podatek od towarów i usług za bon w maju 2020 r. (albo w rozliczeniu II kwartału – lipiec 2020 r., jeśli jest na rozliczeniu kwartalnym).

Przykładowe rozliczenia bonu różnego przeznaczenia:

Wyżej wspomniana spółka Beauty Solution sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie „sprzedaje” na wszystkie usługi świadczone przez spółkę bon w kwietniu 2020 r. z datą realizacji do 31 grudnia 2020 r. Spółka zapłaci podatek VAT w czasie kiedy usługa z bonu zostanie zrealizowana.

 

Niewykorzystanie bonu w terminie a obowiązek VAT

Niewykorzystanie nabytego bonu jednego przeznaczenia nie ma wpływu na fakt opodatkowania jego „sprzedaży” (transferu). „Sprzedaż” bonu jest zdarzeniem podlegającym opodatkowaniu – dla opodatkowania pozostaje bez znaczenia czy bon rzeczywiście zostanie wykorzystany, czy też nie. Obowiązek VAT powstał w czasie transferu/ „sprzedaży”.

Przykład rozliczenia VAT w przypadku niezrealizowania bonu różnego przeznaczenia:

Jeśli kupujący nie zrealizuje bonu, za datę realizacji uważa się termin upływu daty ważności bonu. W naszym przykładzie jest to 31 grudnia 2020 r. W tym przypadku VAT zapłacimy w styczniu 2021 r. (również przy rozliczeniu kwartalnym, ponieważ grudzień to ostatni miesiąc czwartego kwartału).

 

Zwolnienia wskazane w art. 113 ustawy o VAT mają zastosowanie do bonów

Jeśli wiesz, że możesz skorzystać z wyłączenia wskazanego w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, tj. zwalniania z VAT, u podmiotów, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, to korzystaj, ponieważ w przypadku gdy bony jednego przeznaczenia dotyczyć będą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku np. na podstawie art. 43 wówczas transfer/„sprzedaż” bonów też podlega zwolnieniu.

 

Jak rozliczyć podatek dochodowy od bonu / vouchera?

Ufff, najgorsze za nami. Policzenie podatku dochodowego od vouchera/bonu jest proste. Ustawodawca, zmieniając ustawę o VAT, nie wprowadził zmian do ustawy o podatku dochodowym.

Sprzedaż bonów jest traktowana jako transakcja niepowodująca powstania przychodu, jeżeli sprzedającym bon jest podmiot zobowiązany do jego zrealizowania. Przykładowo emisja bonu nastąpiła przez studio tatuażu, w którym będzie można zrealizować bon.

Cena otrzymana z tytułu sprzedaży bonu powinna być zakwalifikowana jako wpłata na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, która nie jest przychodem.

Obowiązek zapłaty podatku dochodowego nie powstaje zatem w momencie sprzedaży bonu. Przychód powstanie dopiero w chwili realizacji bonu, a w przypadku niezrealizowania bonu w ostatnim dniu terminu, do którego powinien być wykorzystany.

 

Jak opodatkowana jest sprzedaż voucherów?

 

Przygotowałam grafikę, która powinna Wam uporządkować powyższe informacje.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, kiedy dodajemy voucher do naszej oferty?

Wiesz już jak rozliczyć bon/voucher w zależności od tego, czy w Twojej ofercie są usługi opodatkowane różnymi stawkami VAT i czy zdecydowałeś się emitować voucher na jeden rodzaj usługi, czy wszystkie dostępne w Twojej firmie.

Super, że wiesz już jak to rozliczyć, zwróć jeszcze uwagę na:

a) sprzedaż na odległość — jeśli taką prowadzisz, powinieneś zadbać m.in. o regulamin sprzedaży i politykę prywatności;

b) jeśli emitujesz bon na usługi, których dotychczas nie świadczyłeś, należy zadbać o odpowiednie kody PKD (dopisać je do listy świadczonych usług w CEIDG – w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej, lub KRS w przypadku spółki w rozumieniu przepisów KSH (kodeks spółek handlowych).

 

Podsumowanie

Jeśli sprzedajesz bony / vouchery – odpowiedź sobie na poniższe pytania i sprawdź, czy robisz to dobrze.

Określ czy usługi, które świadczysz są, opodatkowane różnymi stawkami VAT.

Określ czy w przypadku świadczenia usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT chcesz sprzedawać vouchery/bony na wszystkie usługi, czy w kategoriach usług objętych jedną stawką VAT (ma to wpływ na okres właściwego terminu dla rozliczenia VAT).

W przypadku sprzedaży na odległość upewnij się, że posiadasz regulamin sprzedaży i politykę prywatności. Jeśli je posiadasz, to zadbaj aby we wskazanych dokumentach znalazły się regulacje dotyczące bonów/voucherów.

Potrzebujesz pomocy w wdrożeniu odpowiedniej dokumentacji w swoim studiu? Sprawdź zakładkę oferta.

 

Jeśli artykuł był przydatny, podaj go dalej, podziel się nim w swoich mediach społecznościowych.

Masz pytania – pisz śmiało: kontakt@prawotuszu.pl.

Jeśli prowadzisz studio tatuażu może zainteresować Cię:

BDO i odpady medyczne w studiu tatuażu

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u

A jeśli jesteś tatuatorem współpracującym ze studiem:

Konkurs na instagramie
Odpowiedzialność tatuażysty

Co robić, żeby zachować płynność finansową kiedy nie zarabiamy, a mamy koszty prowadzonej działalności?

with Brak komentarzy

Czekamy na powrót do pracy.

Otwarcie branży beauty jest zapowiedziane na III i IV etap, przy czym sytuacja jest dynamiczna, ponieważ grupy zawodowe wskazane w IV etapie znoszenia restrykcji protestują, walcząc o równe traktowanie. Na chwilę publikacji tego artykułu pozostają jednak aktualne wnioski z tego wpisu klik.
Możemy się jednak spodziewać, że nawet oficjalne uwolnienie branży spod restrykcji obowiązkowego zamknięcia nie spowoduje z dnia na dzień takiego ruchu, jak w miesiącach poprzedzających stan epidemii. Z dużą pewnością można stwierdzić, że zostaną wprowadzone nowe, bardziej rygorystyczne procedury sanitarne. Wywiad związany ze stanem zdrowia klienta, częsta dezynfekcja, dodatkowe środki ochrony, odległość pomiędzy stanowiskami pracy, przerwy pomiędzy przyjęciami klientów – to tylko niektóre z nich. W sposób oczywisty będzie się to przekładać na ilość obsłużonych klientów i koszty prowadzonej działalności, a w konsekwencji na dochody.

 

Co można, a nawet należy robić w czasie, kiedy nie możemy świadczyć usług?

Pomysły na utrzymanie płynności finansowej w czasie ograniczenia prowadzenia działalności studiów tatuaży i piercingu, salonów fryzjerskich i kosmetycznych sprowadzają się do ograniczenia wydatków i zwiększenia dochodów. Ta uniwersalna prawda dotyczy zasadniczo każdej branży i każdego gospodarstwa domowego. Jednak przyszliście tu po konkrety a nie slogany, więc przechodzimy do meritum.

 

Optymalizacja kosztów – 4 pomysły

W pierwszej kolejności proponuję zastanowić się nad optymalizacją kosztów w prowadzonej przez nas działalności:

1. Redukcja kosztów

Przyglądamy się naszym kosztom stałym i sprawdzamy czy płacimy za jakieś usługi, które są nam zbędne, a jeszcze lepiej takie, które nie mieszczą się w katalogu absolutnie niezbędnych. W przypadku znalezienia zbędnych usług, za które płacimy, po sprawdzeniu warunków wypowiedzenia danej umowy (m.in. okresu wypowiedzenia, kar umownych itd.), rozważamy wypowiedzenie tych umów.

2. Tarcza 1.0 i 2.0

Korzystamy z możliwości zapewnionych przez Tarczę 1.0 i 2.0, czyli ustawy dotyczącej szczególnych instrumentów wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, czyli m.in. występujemy o:
– zwolnienie z opłacania składek ZUS na 3 miesiące,
– dopłaty do wynagrodzeń z powodu postoju albo dofinansowania od starosty (lub prezydenta miasta w przypadku miast na prawach powiatu) do wynagrodzeń dla pracowników,
– mikropożyczkę w wysokości 5 tysięcy złotych, jeśli wiemy, że będziemy mogli wnosić o jej umorzenie. (Wniosek o pożyczkę składa się do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i może go złożyć również przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniający pracowników).

W tym miejscu nie będę się rozpisywała na temat wszystkich możliwości, z których można skorzystać, ponieważ jest to temat szeroko poruszany w mediach od tygodni. Bez problemu można znaleźć opracowania na ten temat, jak i kiedy dokładnie możemy skorzystać z Tarczy. Jeśli jednak coś jest niejasne, to proszę o wiadomość, ze wskazaniem co jest problematyczne. W razie potrzeby napiszę na blogu na ten temat wpis.

3. Restrukturyzacja pozasądowa

Jeśli już mamy problemy z regulowaniem naszych zobowiązań korzystamy z tzw. narzędzi restrukturyzacji pozasądowej:
– kontaktujemy się z kontrahentami i próbujemy uzyskać prolongatę spłat, zmianę umowy albo zawrzeć ugodę w sprawie spłat;
– korzystamy z wakacji kredytowych w banku – warto podjąć próbę indywidualnych negocjacji z bankiem, a nie tylko skorzystania z aplikacji, która automatycznie pojawiła się w zakładkach naszych kont bankowych;
– racjonalnie gospodarujemy pieniędzmi, dokonując płatności na rzecz kluczowych dostawców i zleceniobiorców, opłacając media i wypłacając wynagrodzenia.

4. Zwiększenie dochodów przy obowiązujących ograniczeniach

W dalszej kolejności zastanawiamy się jak zwiększyć dochód w czasie zamknięcia, skupiając się na tym, jaką wartościową usługę lub rozwiązanie możemy dostarczyć naszym klientom bez kontaktu osobistego.

 

Pięć przykładowych rozwiązań dla segmentu beauty

– sprzedaż voucherów; ( jak je rozliczyć dowiesz się z tego wpisu )
– sprzedaż konkretnego zabiegu albo pakietu zabiegów;
– otworzenie internetowego sklepu z kosmetykami – tu proponuję zastanowić się, w jakim stopniu jest to opłacalne (koszty uruchomienia strony i sporo formalności), czy mamy bazę klientów, czy jesteśmy w stanie konkurować ceną z hurtowniami kosmetycznymi itd.
– rozważenie sprzedaży wirtualnej usługi, w skład której wchodzą konsultacje on-line plus paczka z produktami odpowiednimi dla klienta;
– jeśli posiadasz umiejętności i możliwości – dzielenie się swoją wiedzą w formie webinarów czy szkoleń online. Nie musisz wszystkiego budować od zera – są platformy, które mają już przygotowaną infrastrukturę. Możesz robić to odpłatnie albo bezpłatnie – w zależności od Twojej strategii rozwoju biznesu.

 

Pięć przykładowych rozwiązań dla studia tatuażu

– sprzedaż voucherów; ( jak je rozliczyć dowiesz się z tego wpisu )
– wirtualne walk-iny;
– wirtualne konsultacje w sprawie przyszłych projektów;
– sprzedaż printów, rękodzieła i gadżetów (to rozwiązanie również dla samych tatuażystów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub współpracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej): sprzedaży printów, plakatów, obrazów można dokonać za pośrednictwem popularnych portali aukcyjnych lub pośredniczących, jak również w ramach działalności nierejestrowanej, jeśli spełniamy warunki (m.in.: przez ostatnie 5 lat nie prowadziłeś zarejestrowanej działalności gospodarczej ani spółki cywilnej, nie przekraczasz przychodu na poziomie 1300 zł brutto miesięcznie (dotyczy przychodu z działalności nierejestrowanej).
– jeśli posiadasz umiejętności i możliwości – dzielenie się swoją wiedzą w formie webinarów, szkoleń online, itd.

 

Przejdź do działania

Wskazane wyżej rozwiązania z pewnością nie wyczerpują możliwości, jedynie je sygnalizują. Zastanów się, które z nich mógłbyś wcielić w życie. Praktycznie każde ze wskazanych rozwiązań będzie związane również z działaniami prawnymi: wprowadzeniem odpowiednich zapisów do regulaminu sklepu, rozszerzeniem PKD prowadzonej działalności, zastanowieniem się nad zakresem odpowiedzialności cywilnej i odpowiednim uregulowaniu w umowie, jak również ze skutkami podatkowymi.

W następnych wpisach będę przybliżać prawne aspekty wskazanych rozwiązań – jak dokładnie je wprowadzić i na co zwrócić uwagę, aby nasze działania były legalne.

Proszę daj znać, czy uważasz powyższy wpis za przydatny? Czy w swoim studiu lub salonie wdrożyłeś już któreś z proponowanych rozwiązań, a może dopiero zastanawiasz się jak to zrobić? Podziel się swoją opinią w komentarzu albo wyślij mi maila, odpowiadam na każdą wiadomość.

Może zainteresować Cię również:

Działalność nierejestrowana jako dodatkowe źródło dochodu dla tatuatora, wpis nie tylko dla tatuatorów.

Nieudany tatuaż a odpowiedzialność tatuażysty 

Sprzedaż voucherów – jak jest opodatkowana i jak ją prawidłowo rozliczyć? – jeśli już sprzedajesz albo zastanawiasz się nad wprowadzeniem voucherów / bonów do swojej oferty.

Studio tatuażu a zgłoszenie do VAT-u