Data publikacji: 20 kwietnia 2020 r.

Cieszy mnie, że interesujesz się swoimi danymi osobowymi, poniżej przedstawię Ci najważniejsze informacje dotyczące polityki prywatności, proszę miej na uwadze, że zamierzam rozwijać stronę internetową https://prawotuszu.pl, dalej jako „Strona” a wraz z jej rozwojem będę wykorzystywać nowe oprogramowanie – co będzie miało wpływ na zapisy Polityki Prywatności. Zachęcam Cię więc byś czasem tu zaglądał, dla ułatwienia będę podawała daty aktualizacji.

Na początek formalności.

Definicje:
Administrator – Anna Skuza, prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: Anna Skuza kancelaria radcy prawnego, ul. Konarskiego 54/12, 30-046 Kraków, NIP: 6772271104, REGON: 380758745.

Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Podmiot danych – osoba fizyczna, której dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora, np. osoba odwiedzająca Stronę Administratora lub kierująca do niego zapytanie w formie e-maila lub poprzez formularz kontaktowy.
Polityka Prywatności – niniejsza Polityka przetwarzania danych osobowych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego pełna treść znajdziesz tutaj: Klik

Strona – strona internetowa https://prawotuszu.pl

I. Postanowienia dotyczące podstawowych zasad korzystania ze Strony

1. Administratorem Strony jest Anna Skuza, prowadząca działalność gospodarcza pod firmą: Anna Skuza kancelaria radcy prawnego, ul. Konarskiego 54/12, 30-046 Kraków, NIP: 6772271104, REGON: 380758745., dalej jako „Administrator”.
2. W razie pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem: kontakt@prawotuszu.pl, proszę miej świadomość, że kontaktując się z Administratorem poprzez pocztę e-mail, formularz kontaktowy udostępniony na Stronie czy dodając komentarze na Stronie przekazujesz swoje dane osobowe. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Twoje dane były bezpieczne, w tym uważnie dobiera podmioty, z którymi współpracuje, aby zapewnić Ci odpowiedni standard bezpieczeństwa Twoich danych.
3. Korzystanie z tej Strony jest dobrowolne.
4. Nie jesteś też zobowiązana/zobowiązany do przekazywania Administratorowi swoich danych, jednak nie przekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, przykładowo pozostawienia komentarza na Stronie lub skontaktowania się z Administratorem.
5. Strona https://prawotuszu.pl podobnie jak wiele innych stron, z których korzystasz wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania (Pliki cookies i inne technologie śledzące opsiane są w VII. Polityki Prywatności).
6. Strona korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin Strony, przykładowo podstron, które wyświetliłeś, czy czasu, jaki spędziłeś na Stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach ustawień plików cookies na swojej przeglądarce możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie w Twoim przypadku z Google Analytics, czy nie.
7. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, LinkedIN.

II. Cel i podstawa prawna przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania Strony https://prawotuszu.pl mogą być przetwarzane w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
Kontaktu z Administratorem – kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie przekazujesz swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie adresu e-mail w tym przypadku jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Twoje dane są przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, na podstawie Twojej zgody wynikająca z zainicjowania kontaktu. Twoje dane będą przetwarzane również po zakończeniu kontaktu na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości.
Analizowanie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej – w tym wypadku Twoje dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, czyli prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
Wykorzystywania cookies na Stronie – podstawą jest treść art. 6 ust. 1 lit. a, RODO, czyli Twoja zgoda.
Zarządzania stroną internetową i innymi stronami/grupami na zewnętrznych platformach np. Facebook – jest uprawnienie Administratora do przetwarzania Twoich danych realizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora.
Archiwalnym i dowodowym – na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, jest to prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.

III. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych
1. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na Danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.
2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń. W razie konieczności będą wdrażane dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.
4. Administrator respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego niezależnie od obowiązków wynikających z RODO.

IV. Twoje uprawnienia
1. RODO w art. 16 -21 przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:• prawo dostępu do danych osobowych – oznacza, że jeśli ja jako Administrator Twoich danych przytrzymałam od Ciebie żądanie dostępu do Twoich danych to mam obowiązek udzielić Ci takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako Administrator danych mam wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mam obowiązek poinformować Cię przynajmniej czy przetwarzam Twoje dane i mogę wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Twoje żądanie o dwa miesiące;

• prawo do sprostowania danych osobowych – oznacza, że możesz żądać ode mnie abym jako Administrator Twoich danych sprostowała dane nieprawidłowe lub uzupełniła dane niekompletne;

• prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym – oznacza, że możesz domagać się ode mnie jako od Administratora Twoich danych osobowych ich usunięcia, poinformowania przeze mnie osoby, którym Twoje dane zostały przekazane o ich usunięciu, masz także prawo domagać się aby Twoje dane, które zostały przeze mnie upublicznione podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako Administrator Twoich danych mam też obowiązek na Twoje żądanie poinformować Cię, którym odbiorcom przekazane zostały Twoje dane, które podlegają usunięciu;

• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz domagać się ode mnie ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieję się tak na przykład gdy nie zgadzasz się z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznasz, że nie potrzebujesz już danych do celów przetwarzania;

• prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – oznacza, że możesz sprzeciwić się temu, aby Twoje dane były przetwarzane przez Administratora;

• prawo do przenoszenia danych – oznacza, że możesz żądać ode mnie przekazania Twoich danych bezpośrednio wskazanemu innemu administratorowi;

• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraziłeś;

• prawo do wniesienia skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony Danych osobowych, możesz złożyć skargę do organu nadzorującego przetwarzanie Danych osobowych, właściwego ze względu na miejsce swojego zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

V. Zgłoszenie żądań związanych z realizacja Twoich uprawnień
Żądanie dotyczące realizacji Twoich uprawnień możesz złożyć:
– w formie pisemnej: Anna Skuza Kancelaria radcy prawnego, ul. Konarskiego 54/12, 30-046 Kraków;
– drogą e-mailową na adres: kontakt@prawotuszu.pl

VI. Odbiorcy danych osobowych
1. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz dokonywaniem publikacji na Stronie https://prawotuszu.pl
2. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzysta Administrator zostali oni podzieleni na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.
1) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:
AttHost.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, jak również w w celu korzystania z poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery tej firmy.
Osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych np. pomoc techniczna IT;
2) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:
Google – korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk Stron oraz weryfikacji ruchu na Stronie;
Facebook – wtyczki społecznościowe, system komentowania, dzielenia się/udostępniania treści;

3. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w politykach prywatności poszczególnych usługodawców, do zapoznania z którymi Cię zachęcam:
Facebook – Klik
Google – Klik
Instagram – Klik
LinkedIN – Klik

VII. Pliki cookies i inne technologie śledzące
1. Strona internetowa https://prawotuszu.pl używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane w urządzeniu, z którego korzystasz przeglądając strony internetowe. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies” własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania tej Strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
4. Masz prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia. Więcej na ten temat dla przeglądarki Google Chrome znajdziesz tutaj: Klik i Klik
5. Jeżeli uważasz, że obecność plików cookies narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili z nich zrezygnować. W każdej przeglądarce internetowej możesz wyłączyć ciasteczka zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych. Informację o tym, jak skorzystać z powyższej opcji możesz znaleźć u producenta stosowanej przez Ciebie przeglądarki. Jeżeli jednak zdecydujesz się pozostać na mojej Stronie internetowej bez wyłączenia ciasteczek, wyrażasz zgodę na ich pobieranie.
6. Strona internetowa https://prawotuszu.pl wykorzystuje cookies do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej Strony.
7. Strona internetowa https://prawotuszu.pl wykorzystuje następującą technologię śledzącą: Google Analytic – poprzez wbudowany kod Google Analytics dokonuje analizy statystyk niniejszej Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań użytkowników i ich głównym celem jest udoskonalenie i rozwój Strony.

VIII. Logi serwera
1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest Strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IX. Wtyczka do serwisów społecznościowych
1. Strona, z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych:
Facebook, Instagram, LinkedIN, dalej jako: : „Serwisy społecznościowe”.
‘2. Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z moim profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzasz moją Stronę ze swojego adresu IP.
3. Informuję Cię, że jeżeli odwiedzasz Stronę będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o Twojej wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
4. Serwisy społecznościowe nie przekazują Administratorowi informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na serwisach społecznościowych kontaktuj się bezpośrednio z serwisami i zapoznanie się z ich Politykami Prywatności, które zostały podlinkowane wyżej (VI. ust. 3 Polityki Prywatności).
5. Jeżeli nie chcesz aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Twoich wizyt na Stronie to rekomendowanym rozwiązaniem jest wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

X. Zmiany Polityki Prywatności
1. Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
2. Aktualna wersja Polityki obowiązuje od 20 kwietnia 2020 r.

XI. Postanowienia końcowe
1. Celem Strony jest wspieranie świadomości prawnej, publikowane materiały/treści mają charakter edukacyjny i nie stanowią porady prawnej. Każdy stan prawny i faktyczny jest inny – wymaga przeanalizowania całego kontekstu prawnego i indywidualnego podejścia. Celem uzyskania pomocy w postaci pełnej i rzetelnej porady prawnej w Twojej konkretnej sprawie, skontaktuj się proszę z profesjonalnym pełnomocnikiem: radcą prawnym lub adwokatem.

2. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym na dzień publikacji konkretnego wpisu, chyba, że Administrator wskazał inaczej.
3. Wszystkie treści umieszczone na Stronie https://prawotuszu.pl stanowią przedmiot praw autorskich Administratora (ponieważ są wynikiem intelektualnej twórczości Administratora).
4. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez wyraźnej, uprzedniej zgody, wyjątkiem jest sytuacja kopiowania jedynie na użytek osobisty.